DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAC DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2008 hac sorul

 Dingörevlilerine


Hac Dairesi Bilgi İşlem 1
1. Kâbe’ye doğru yönelerek namaz
kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler
için kullanılan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Ehl-i Hak
b) Ehl-i Kıble
c) Ehl-i Hibre
d) Ehl-i Takva
2. Zaman ve maddenin ebedîliği
görüşünü benimseyenlere verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Meşşâiyyun
b) İşrâkıyyun
c) Dehriyyûn
d) Muattıla
3. Müslüman olduğu bilinen bir kişinin,
inkâr özelliği taşıyan inanç, söz ve
davranışlardan birini işlemesi aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
a) Münafık
b) Fasık
c) Müşrik
d) Tekfir
4. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın
zati sıfatlarından biridir?
a) Hayat
b) Kıdem
c) İlim
d) Tekvin
5. Daima Allah’ı tesbih eden ve anan,
Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli
mevkii bulunan meleklerin ismi nedir?
a) Hamel-i arş
b) Mukarrebun ve İlliyyûn
c) Münker ve Nekir
d) Kiramen Katibîn
6. Kur’ân’da ismi anıldığı halde
peygamber mi, veli mi oldukları konusunda
bilginler arasında fikir ayrılığı bulunanlar
aşağıdakilerden hangileridir?
a) Üzeyir, İlyas, Lut
b) Zülkifl, Lokman, Hud
c) Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn
d) Zülkarneyn, Elyesa, İdris
7. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın
zati sıfatlarından biri değildir?
a) Vücud
b) Basar
c) Beka
d) Kıdem
8. Bir dinin bilginleri arasındaki yorum
farklarından meydana gelen görüşleri
benimsemenin karşılığı aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
a) Tarikat
b) İhtilaf
c) Mezheb
d) İcma
9. Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye
kadar devam edecek hayatın karşılığı
aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
a) Ebedi hayat
b) Berzah
c) Beyt-i Mamur
d) A’raf
10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi
peygamberler için ön görülen sıfatlardan biri
değildir?
a) İsmet
b) Metanet
c) Fetanet
d) Tebliğ
11. Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre
Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ilk vahiy
ne zaman gelmeye başlamıştır?
a) M. 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü
b) M. 610, 27 Ramazan, Cuma günü
c) M. 610, 27 Ramazan, Perşembe günü
d) M. 610, 27 Ramazan, Salı günü
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
HAC DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2008 YILI DİN GÖREVLİLERİ HAC TEST SINAVI
Hac Dairesi Bilgi İşlem 2
12. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve
cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması
aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?
a) İ’câz
b) Îcâz
c) Veciz
d) Mu’ciz
13. Aşağıdaki şıklardan hangisinde
Mekkî bir sure vardır?
a) Bakara, Nisa, Mâide, Enfâl
b) Tevbe, Mücadele, Haşr, Mümtehıne,
c) Nasr, Tahrîm, Talak, Necm
d) Cuma, Münâfikûn, Nur, Âl-i İmran
14. Medine’de son inen sure hangisidir?
a) Kadr suresi
b) Mümtehıne suresi
c) Nâs suresi
d) Nasr suresi
15. Aşağıdaki şıklardan hangisinde
Kur’ân’da geçtiği halde Hz. Peygambere ait
olmayan bir nitelik vardır?
a) Azîz, müzzemmil, rahîm, beşîr
b) Nezîr, hâdî, müsaytır, ümmî
c) Şahîd, dâî, sirac, Mübeşşir
d) Raûf, münîr, müzekkir, Müddessir
16. “Akıl ve naklin ifade ettiği gerçeği
yansıtan ve içinde yalan bulunmayan bilgi ve
haber hangi Kur’ân kavramı ile ifade edilir?
a) Ayne’l-yakîn
b) Hakka’l-yakîn
c) Ilme’l-yakin
d) Kitabü’n-ma’lûm
17. Aşağıdaki şıklardan hangisinde
Kur’ân-ı Kerim’de geçtiği halde Kur’ân’a ait
olmayan bir nitelik vardır?
a) Mecîd, Ruh, Kitap,
b) Mübarek, Furkan, Zikr
c) Mübîn, Kerîm, Azîm
d) Azîz, Hakîm, Muhît
18. “Alamet, nişan, ibret, emr-i acip,
delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı
hangisidir?
a) Ayet
b) Sure
c) Mucize
d) Burhan
19. Ayet sayısı itibariyle Kur’ân’ın en
uzun ve en kısa sureleri hangileridir?
a) Al-i İmran, Kevser
b) Bakara, İhlâs
c) Al-i İmran, İhlâs
d) Bakara, Kevser
20. En çok kabul gören ağırlıklı görüşe
göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet
sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı kaç
tanedir?
a) 6666
b) 6616
c) 6316
d) 6236
21. Borcu ve aslî ihtiyaçları dışında altmış
bir koyunu olan kimsenin zekât olarak kaç
koyun vermesi gerekir?
a) Bir koyun
b) İki koyun
c) Bir koyun ve değerinin yarısı kadar para
d) Bir koyun ve altı aylık bir kuzu
22. Abdest, gusül veya teyemmümle
giderilen kirlilik halini aşağıdakilerden hangi
kavram ifade eder?
a) Habis
b) Hades
c) Necis
d) Habes
23. Aşağıdakilerden hangisi namazın
rükünlerinden biri değildir?
a) Kıyam
b) Setr-i avret
c) Rükû
d) Kıraat
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
HAC DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2008 YILI DİN GÖREVLİLERİ HAC TEST SINAVI
Hac Dairesi Bilgi İşlem 3
24. Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş
yeri doğru olarak tamamlar?
“Beş vakit namaza bağlı olmaksızın kılınan
sünnet namazlara…… sünnetler denir.”
a) Regaib
b) Zevaid
c) Revatip
d) Fevait
25. Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş
yeri doğru olarak tamamlar?
“Peş peşe…….vakit veya daha fala namazı
kazaya kalmamış olan kimseye sahib-i tertip
denir.
a) beş
b) altı
c) on
d) on iki
26. Hanefi mezhebine göre bir kimsenin
seferî olarak on beş günden az kalmak niyeti
ile gidip kaldığı yer için aşağıdaki
kavramlardan hangisi kullanılır?
a) Vatan-ı asli
b) Vatan-ı ikame
c) Vatan-ı sükna
d) Vatan-ı sefer
27. Aşağıdaki cümlelerden hangisi
yanlıştır?
a) Kaza namazları belirli vakitlerde kılınır.
b) Kaza namazları ile meşgul olmak nafile
namaz ile meşgul olmaktan daha iyidir.
c) Kaza namazları üç kerahet vaktinin
dışında her zaman kılınabilir.
d) Sabah namazından sonra güneş doğuncaya
kadar kaza namazı kılınabilir.
28. Cenaze namazı en az kaç kişi ile
kılınabilir?
a) Üç kişi
b) On beş kişi
c) Bir kişi
d) İki kişi
29. Aşağıdakilerden hangisi için nezir söz
konusu değildir?
a) Namaz
b) Hac
c) Abdest
d) Sadaka
30. Hanefi mezhebine göre
aşağıdakilerden hangisi orucu bozup hem
kaza hem de kefaret gerektirir?
a) Az miktarda tuz yemek
b) Çok miktarda kil yemek
c) Vitamin iğnesi yaptırmak
d) Buruna ilaç çekmek
31. “İhtilaf-ı metalia itibar edilir, yani
dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan
Müslümanlar, hilalin kendi bölgelerinde
görülmesi ile oruca başlarlar” görüşü hangi
müçtehide aittir.
a) Ebu Hanife
b) İmam Şafiî
c) İmam Malik
d) İmam Ahmed b. Hanbel
32. Kamerî ayların 13, 14 ve 15.
günlerinde tutulan oruç aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Âşûrâ
b) Eyyam-ı bîd
c) Reyyan
d) Visal
33. Aşağıdakilerden hangisi oruç
tutmamayı mubah kılan hallerden biri
değildir?
a) Hastalık ve yolculuk
b) Hamilelik ve emzikli olmak
c) Yaşlılık ve şiddetli açlık-susuzluk
d) Ağır hastalara bakıcılık yapmak
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
HAC DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2008 YILI DİN GÖREVLİLERİ HAC TEST SINAVI
Hac Dairesi Bilgi İşlem 4
34. “Vaktinde tutulmayan bir Ramazan
orucunun kazasını yerine getirmeden yeni bir
Ramazanın gelmesi halinde kaza ile birlikte
ayrıca fidye vermek de gerekir” görüşü hangi
müçtehide aittir?
a) İmam Ebu Hanife
b) İmam Şafiî
c) İmam Muhammed
d) İmam Ebu Yusuf
35. “Başlanan nafile ibadetlerin
tamamlanması vacip olmadığı için
tamamlanmadan bozulan nafile orucun
kazası gerekmez” görüşü hangi müçtehide
aittir?
a) İmam Ebu Hanife
b) İmam Şafiî
c) İmam Muhammed
d) İmam Ebu Yusuf
36. “Hac veya umre maksadıyla
Mekke’ye gitmekte olan bir kimsenin mikat
mahallini ihramlı olarak geçmesi……”
cümlesindeki boş yere aşağıdaki kelimelerden
hangisinin konulması cümleyi doğru olarak
tamamlar?
a) Farzdır
b) Müstehaptır
c) Sünnettir
d) Vaciptir
37. “İki kanama arasındaki kesinti
temizlik sayıldığından, âdet halindeki kadının
kanaması kısa bir süre durursa kanamanın
durduğu süre içinde kadın temiz sayılır,
gusledip ibadetlerini yapması gerekir”
şeklinde ifade edilen görüş, aşağıda sıralanan
mezheplerden hangisine aittir?
a) Mâlikî
b) Şafiî
c) Hanefi
d) Hanbelî
38. Şafii, Malikî ve Hanbelî
mezheplerine göre ceza ödemelerinde
muhayyerlik, aşağıda sıralanan hangi ihlaller
için söz konusudur?
a) Mikat mahallini ihramsız geçmek
b) Cinsel ilişkide bulunmak ve koku
sürünmek
c) Giyim, koku sürünmek, tıraş olmak ve
tırnak kesmek
d) Giyim, koku sürünmek, tıraş olmak,
cinsel ilişkide bulunmak ve tırnak kesmek
39. “Umre tavafının son üç şavtını veya
daha azını abdestsiz olarak yapan kimse,
abdestsiz yaptığı her şavt için bir sadaka
verir” görüşü kime aittir?
a) Ebu Hanife
b) Ebu Yusuf
c) İmam Züfer
d) İbn Nüceym
40. “Bilmeyerek, yanılarak veya
unutarak koku sürünmek, elbise giymek ve
cinsel ilişkide bulunmak gibi yararlanma
(istimta’) türünden olan yasakları ihlal eden
kimse için ceza gerekmez” görüşü kimlere
aittir?
a) Şafiî ve Hanbelî
b) Zahirî
c) Mâlikî ve Zahirî
d) Hanefî
41. “İhramlı kişinin eşini şehvetle
öpmesi, okşaması, sarılıp kucaklaması
boşalma olmazsa ceza gerektirmez” görüşü
hangi mezhebe aittir?
a) Mâlikî
b) Hanefî
c) Hanbelî
d) Hiçbiri
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
HAC DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2008 YILI DİN GÖREVLİLERİ HAC TEST SINAVI
Hac Dairesi Bilgi İşlem 5
42. İhrama girerken ileride
karşılaşılacak hastalık, düşman veya para
kaybetme gibi yola devamı engelleyecek bir
durumun ortaya çıkması halinde, kurban
kesmeksizin ihramdan çıkmayı şart koşmak,
hangi mezhebe aittir?
a) Hanefî
b) Malikî
c) Hanbelî
d) Zahirî
43. Ziyaret tavafını yapmadan
memleketine dönen kimse, bu eksikliği
gidermek için aşağıda belirtilenlerden
hangisini yapmalıdır?
a) Bedene kesmelidir
b) Dem kesmelidir
c) Birine vekâlet vererek bu tavafı
yaptırmalıdır
d) Bizzat Mekke’ye dönüp bu tavafı
yapmalıdır
44. Kurban Bayramının üçüncü günü
Minâ’dan ayrılmaya ne denir?
a) Kudum-u evvel
b) Tahallül-ü evvel
c) Nefr-i evvel
d) Tahallül-ü sânî
45. “…… mezheplerine göre ömürde bir
defa umre yapmak farzdır” cümlesindeki boş
yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak
tamamlar?
a) Şafiî ve Mâlikî
b) Mâlikî ve Hanbelî
c) Şafiî ve Hanbelî
d) Hanefî ve Mâlikî
46. “Hanefî mezhebine göre; bir kimse
kendisine haccetmek farz olduğu yıl hacca
gitmek üzere yola çıkar da haccı
tamamlamadan ölüm yatağına düşerse
ölmeden önce vasiyette bulunması….”
Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki şıklardan
hangisi doğru olarak tamamlar?
a) Farzdır
b) Farz değildir
c) Maddî gücü varsa farzdır
d) Şarttır
47. Üzerine hac farz olduğu halde bu
görevi îfa edemeden ölen bir kimsenin çocuğu
babasının yerine vekaleten hac yapması
halinde aşağıdaki hükümlerden hangisi doğru
olur?
a) Ölen kimse vasiyette bulunmuşsa hac
görevi yerine gelmiş olur.
b) Hac görevi yerine gelmiş olur.
c) Hac görevi yerine gelmiş olmaz.
d) Hac yapması için yetecek miktarda para
bırakmış ise hac görevi yerine gelmiş olur.
48. “Bir kimsenin bedel olarak bir
başkasının yerine hac yapabilmesi için kendi
adına daha önce hac yapmış olması gerekir”
hükmü mezheplerden hangisine aittir?
a) Şafiî ve Hanbelî
b) Hanefî
c) Malikî
d) Zahirî
49. “Eğer bir kimse hac yapmak üzere
yola çıkmış, yolda ölmüş ve vasiyet etmiş ise
vekâleten hac yapacak kişinin, ölenin
memleketinden gönderilmesi gerekir” görüşü
aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Ebu Yusuf
b) İmam Şafiî
c) İmam Muhammed
d) Ebu Hanife
50. “Nafile hacda vekâletin geçerli
olabilmesi için vekilin kendi adına farz haccı
yapmış olması gerekir” görüşü kime aittir?
a) İmam Şafiî
b) Ebu Hanife
c) İmam Malik
d) İmameyn
51. “İhramlı kimsenin evlenmesi veya
evlendirilmesinde herhangi bir sakınca
yoktur” görüşü kime aittir?
a) İmam Şafiî
b) İmam Malik
c) İmam Ahmed b. Hanbel
d) İmam Ebu Hanife ve İmameyn

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !