ALLAH’A İMAN

S. 24- İslâm’da Allah inancı nasıldır?

C. 24- Kur’ân-ı Kerîm’de ve Peygamberimizin hadislerinde bizlere bildirilen bütün sıfatları ile birlikte Allah’a gönülden inanmaktır.

S. 25- Allah’ın sıfatları kaça ayrılır?

C. 25- Allah’ın sıfatları “zâtî sıfatları”, “sübûtî sıfatları” ve “selbî sıfatları” diye üç kısma ayrılır.

S. 26- Zâtî sıfatlar ne demektir ve kaç tanedir?

C. 26- Sadece Yüce Allah’ta bulunup, başka hiç bir varlıkta bulunmayan niteliklere “Zâtî sıfatlar” denir. Bu sıfatlar 6 tanedir.

S. 27- Sübûtî sıfatlar ne demektir ve kaç tanedir?

C. 27- Yüce Allah’la birlikte yarattığı varlıklarda da bulunan özelliklere “Sübûtî sıfatlar” denir. Ancak Yüce Allah’da bulunan bu sıfatlar, yaratıklarınki ile kesinlikle kıyaslanamaz. Yaratıklara bu nitelikleri veren Yüce Allah’tır. Sübûtî sıfatlar 8 tanedir.

S. 28- Selbî sıfatlar ne demektir?

C. 28 Selbî sıfatlar, “Allah zalim değildir”, “Allah uyumaz, uyuklamaz”,“Allah sorgulanmaz”, “Allah’ın anası, babası, çocuğu yoktur” gibi Allah’ın ne olmadığını, hangi niteliklere sahip olmadığını bildiren sıfatlardır.

S. 29- Allah’ın zâtî sıfatlarını ve anlamlarını söyleyiniz.

C. 29- Allah’ın zâtî sıfatları şunlardır:

1) Vücûd: Allah’ın var olması demektir.

2) Kıdem: Varlığının başlangıcı olmaması demektir.

3) Bekâ: Varlığının sonu olmaması demektir.16

4) Vahdâniyet: Allah’ın bir tek olması demektir.

5) Muhâlefetün lil havâdis: Sonradan olanlara benzememesi demektir.

6) Kıyâm binefsihi: Varlığının kendinden olması, var olmak için başka bir şeye muhtaç olmaması demektir.

S. 30- Allah’ın sübûtî sıfatlarını ve anlamlarını söyleyiniz.

C. 30- Allah’ın sübûtî sıfatları şunlardır:

1) Hayat: (Diri olmak.) Allah devamlı olarak diridir.

2) İlim: (Bilmek.) Allah geçmişi, geleceği, gizli ve açık her şeyi bilir.Hiç birşey O’nun bilgisi dışında değildir.

3) Semi´: (İşitmek.) Allah her şeyi işitir.

4) Basar: (Görmek.) Allah her şeyi görür.

5) İrâde: (Dilemek.) Allah dilediğini yapar.

6) Kudret: (Gücü yetmek.) Allah’ın her şeye gücü yeter.

7) Kelâm: (Söylemek.) Allah söz sahibidir. Kur’ân-ı Kerîm Allahsözüdür.

8) Tekvîn: (Yaratmak.) Allah yaratıcıdır. Kâinattaki her şeyi O yaratmıştır.

S. 31- “el-Esmâü’l-Hüsnâ” ne demektir?

C. 31- “En güzel isimler” demektir. Yüce Allah’ı niteleyen bütün isim ve sıfatlara “el-Esmâü’l-Hüsnâ” denilmektedir.

S. 32- el-Esmâü’l-Hüsnâ’nın bazılarını örnek olarak söyleyebilir misiniz?

C. 32- Allah: (Kendisine ibâdet edilen en yüce varlığın özel ismidir.)

Rahmân: (Bu dünyada bütün yaratıklarına çok merhamet eden.)

Rahîm: (Ahirette, mü’minlere çok merhamet eden.)

Melîk: (Buyrukları tutulan, mülk sahibi.)

Kuddûs: (Noksanlıklardan arınmış olan.)

Selâm: (Yaratıklarını esenlikte kılan.)

Müheymin: (Hükmü altına alan.)

Cebbâr: (Dilediğini zorla yaptırma gücüne sahip olan, yaraları saran.)

Hâlik: (Yaratıcı.)

Gaffâr: (Günahları örtücü, mağfireti bol olan.)

Kahhâr: (İsyankârları kahreden.)

Vehhâb: (Karşılıksız veren.)

Rezzâk: (Rızıklandıran.)

Fettâh: (Hayır kapılarını açan.)

Şekûr: (Az amele bile çok sevap veren.)

Celîl: (Yücelik sıfatları bulunan.)

Kerîm: (Çok cömert.)

Hakîm: (Hikmet sâhibi.)

Mecîd: (Şerefi yüksek olan.)

Hamîd: (Övgüye lâyık olan.)

Samed: (Muhtaç olmayan.)

Sabûr: (Çok sabırlı.)

S. 33- Allah’ın birliği ilkesine ve inancına ne denir?

C. 33- “Tevhîd” denir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !